Τίτλοι σπουδών

Υπάρχουν δύο είδη προπτυχιακών τίτλων: το προπαρασκευαστικό πτυχίο (Associate Degree) και το πρώτο πτυχίο (Bachelor’s).

Προπαρασκευαστικό πτυχίο (Associate Degree)

Υπάρχουν δύο τύποι προπαρασκευαστικών πτυχίων: το προπαρασκευαστικό πτυχίο τεχνών (Associate of Arts/A.A.) και το προπαρασκευαστικό πτυχίο επιστημών (Associate of Science/A.S.). Τα πτυχία αυτά ονομάζονται και καταληκτικά (terminal degree), εφόσον δεν οδηγούν σε περαιτέρω σπουδές, αλλά προετοιμάζουν τους φοιτητές για άμεση πρόσληψη σε επαγγέλματα όπως επισκευές αυτοκινήτων, εσωτερική διακόσμηση, συντήρηση αεροσκαφών, βρεφοκομία, νοσηλευτική, πυροσβεστική, γραμματειακή εργασία, φωτογραφία, κ.ά. Αν οι απόφοιτοι μεταφέρουν τις διδακτικές μονάδες που κέρδισαν στα δύο αυτά χρόνια σε κάποιο ίδρυμα τετραετούς φοίτησης, τότε μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση πρώτου πτυχίου (Bachelor’s). Σε κάποιες περιπτώσεις, προπαρασκευαστικά πτυχία προσφέρονται και από ιδρύματα τετραετούς φοίτησης.

Πτυχίο Bachelor’s

Το πτυχίο Bachelor’s απονέμεται με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού διδακτικών μονάδων (credits), συνήθως μετά από τέσσερα χρόνια πλήρους (full-time) φοίτησης (1ο έτος: freshman, 2ο έτος: sophomore, 3ο έτος: junior, 4ο έτος: senior) και σε ορισμένες σπουδές μετά από πέντε χρόνια φοίτησης (π.χ. Αρχιτεκτονική, επαγγελματικό πτυχίο).

Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων Bachelor’s στις Η.Π.Α. είναι ότι μπορεί κανείς να διαλέξει από ευρύ φάσμα μαθημάτων και να δημιουργήσει ένα απολύτως προσωπικό πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών είναι γνωστά ως πρώτου κύκλου ή επιπέδου (lower division), ενώ των δύο τελευταίων ετών ως ανώτερου κύκλου ή επιπέδου (upper division). Οι οδηγοί σπουδών με τις επιλογές μαθημάτων συνήθως προσδιορίζονται ως εξής:
100-199: Για πρωτοετείς
200-299: Για δευτεροετείς
300-399: Για τριτοετείς
400-499: Για τελειόφοιτους

Οι σπουδές είναι δυνατόν να παραταθούν αν κάποιος φοιτητής αλλάξει κατεύθυνση ειδίκευσης ή αντικείμενο στο μέσον των σπουδών του, οπότε οφείλει να συγκεντρώσει πάλι τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων, στο νέο αντικείμενο.

Πτυχιακά μαθήματα (Degree Courses)

Τα διάφορα είδη μαθημάτων που απαρτίζουν το πρόγραμμα σπουδών στο αμερικανικό πανεπιστήμιο χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

  • Μαθήματα κορμού (Core Courses): Αποτελούν τη βάση για το πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών και είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Σε αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία, τα μαθηματικά, οι ανθρωπιστικές σπουδές, οι φυσικές και οι κοινωνικές επιστήμες. Ο αριθμός των μαθημάτων κορμού που απαιτείται για το πτυχίο ποικίλλει.
  • Μαθήματα κύριας κατεύθυνσης (Major Courses): Κατεύθυνση (major) είναι το αντικείμενο στο οποίο θα επιλέξετε να εστιάσετε τις σπουδές σας. Συνήθως επιλέγεται μία μόνο κατεύθυνση, υπάρχει όμως η δυνατότητα να ακολουθήσετε διπλή κατεύθυνση (double major) (λ.χ., λογοτεχνία-ψυχολογία, μαθηματικά-οικονομικά). Τα μαθήματα κατεύθυνσης αποτελούν συνήθως το 50% του συνόλου των μαθημάτων που απαιτούνται για το πτυχίο.
  • Μαθήματα δευτερεύουσας κατεύθυνσης (Minor Courses): Η δευτερεύουσα κατεύθυνση αναφέρεται στο αντικείμενο εκείνο στο οποίο ο φοιτητής επιλέγει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων. Στη διπλή κατεύθυνση απαιτείται ίσος αριθμός σχετικών μαθημάτων, ενώ για τη δευτερεύουσα κατεύθυνση απαιτούνται τα μισά μαθήματα απ’ ό,τι στην κύρια κατεύθυνση.
  • Μαθήματα επιλογής: Αυτά μπορούν να επιλεγούν από οποιοδήποτε τμήμα του πανεπιστημίου. Παρέχουν τη δυνατότητα προσέγγισης άλλων αντικειμένων ή θεμάτων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην επιπλέον συμπλήρωση του απαραίτητου αριθμού διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για το πτυχίο.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (Master’s)

Το πτυχίο Master’s απονέμεται με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού διδακτικών μονάδων (credits), συνήθως μετά από ένα ή δύο χρόνια πλήρους (full-time) φοίτησης. Πτυχία Master’s προσφέρονται σε πολλά αντικείμενα σπουδών. Υπάρχουν δύο βασικά είδη προγραμμάτων:

  • τα ακαδημαϊκά Master’s και
  • τα επαγγελματικά Master’s.

Στα ακαδημαϊκά Master’s ανήκει το Master’s των Τεχνών (Master of Arts/M.A.) και το Master’s των Επιστημών (Master of Science/M.S.), που συνήθως απονέμονται σε πεδία όπως οι θετικές επιστήμες και οι ανθρωπιστικές σπουδές. Το Μ.S. απονέμεται επίσης σε τεχνολογικούς τομείς, όπως η μηχανολογία και η γεωπονία. Έμφαση δίνεται στην πρωτότυπη έρευνα, τη μεθοδολογία της έρευνας και την έρευνα πεδίου. Στα περισσότερα απαιτείται και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (thesis).images3

Tα επαγγελματικά Master’s παρέχονται από τις επαγγελματικές σχολές ενός πανεπιστημίου και οδηγούν απευθείας από το πτυχίο Bachelor’s σε συγκεκριμένο επάγγελμα. Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι τα επαγγελματικά Master’s είναι συνήθως καταληκτικής φύσης (terminal) και συχνά συνοδεύονται από συγκεκριμένους τίτλους: Master’s Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μaster of Business Administration/M.B.A.), Master’s στα Νομικά (Master of Law, LLM), Master’s Κοινωνικών Επαγγελμάτων (Master of Social Work/M.S.W.), Master’s Παιδαγωγικών (Master of Education/M.Ed.), Master’s Καλών Τεχνών (Master of Fine Arts/M.F.A.), Master’s Αρχιτεκτονικής (Master of Architecture/M.Arch.), κ.ά. Τα επαγγελματικά Master’s προσανατολίζονται περισσότερο σε άμεσες εφαρμογές της γνώσης, έχουν πιο συγκεκριμένη δομή, και συχνά απαιτούν από τους φοιτητές προγράμματα σπουδών που διαρκούν 1-3 χρόνια, με ή χωρίς εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Διδακτορικά (Doctoral Degrees)

Το διδακτορικό δίπλωμα έχει σκοπό να εκπαιδεύσει ερευνητές σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, καθώς και μελλοντικά μέλη του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού των πανεπιστημίων.

Το Ph.D. είναι τίτλος που απονέμεται στα περισσότερα ακαδημαϊκά αντικείμενα. Οι άλλοι τύποι διδακτορικών απονέμονται κυρίως σε επαγγελμαικούς τομείς όπως η εκπαίδευση (Doctor of Education/Ed.D.) ή η διοίκηση επιχειρήσεων (Doctor of Business Administration/D.B.A.). Τα προγράμματα για διδακτορικό περιλαμβάνουν ειδικά μαθήματα, σεμινάρια, έρευνα, καθώς και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη καθηγητή-συμβούλου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποβάλλουν τη διατριβή τους, συνήθως μετά από 3-5 έτη σπουδών, με τη συμπλήρωση όλων των άλλων υποχρεώσεών τους και όταν οι ίδιοι και οι επιβλέποντες καθηγητές κρίνουν πως είναι έτοιμοι. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποστηρίζουν τη διατριβή τους σε επιτροπή μελών του τμήματός τους που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Διεύθυνση

Ανθίμου Γαζή 135, 38333 Βόλος
Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

24210 30618, 6977 751460
 
email

Email

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Testimonials

Βρείτε μας στο...