Η αδειοδότηση και η διαπίστευση αποτελούν βασικά στοιχεία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων και την επικύρωση της αξιοπιστίας τους. Στο Διεθνές Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο – Μάλτα η αδειοδότηση και η διαπίστευση της Πανεπιστημιούπολης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της φήμης του πανεπιστημίου και στην επίτευξη διεθνούς αναγνώρισης.

Η άδεια είναι η νόμιμη εξουσιοδότηση που χορηγείται από την κυβερνητική υπηρεσία ή ρυθμιστικό φορέα που επιτρέπει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να λειτουργούν. Το Διεθνές Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έχει εκπληρώσει τις απαραίτητες απαιτήσεις και συμμορφώνεται με τα καθιερωμένα πρότυπα που έχουν θέσει οι κυβερνώντες εκπαιδευτικές αρχές. Η διαπίστευση είναι μια διαδικασία αξιολόγησης που διεξάγεται από ανεξάρτητους οργανισμούς για την αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται από το πανεπιστήμιο. Η διαπίστευση διασφαλίζει ότι ένα ίδρυμα πληροί ή υπερβαίνει τα καθιερωμένα κριτήρια αριστείας στους ακαδημαϊκούς, τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, τις υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών, τις υποδομές και άλλους τομείς.

Η διαπίστευση και η αναγνώριση διεθνών οργανισμών υπογραμμίζουν τη δέσμευση του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για τη διατήρηση της αριστείας και των διεθνών εκπαιδευτικών προτύπων. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ενισχύσουμε την αξιοπιστία του πανεπιστημίου και να παρέχουμε στους φοιτητές εμπιστοσύνη στην ποιότητα της εκπαίδευσης που λαμβάνουν. Το Διεθνές Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έχει λάβει διαπίστευση και αναγνώριση από διάφορους αναγνωρισμένους οργανισμούς.

Εδώ είναι μερικά από αυτά:

Παγκόσμιος Κατάλογος Ιατρικών Σχολών (WDMS): Η ένταξη στο WDMS είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για τα ιατρικά προγράμματα του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Ο κατάλογος αναγνωρίζεται ευρέως ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών ιατρικής εκπαίδευσης και συμβουλεύονται ιατρικές ρυθμιστικές αρχές και πιθανούς εργοδότες. Η καταχώριση στο WDMS αποδεικνύει ότι το Διεθνές Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για την παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικής εκπαίδευσης παγκοσμίως. Η αναγνώριση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους πτυχιούχους που σκοπεύουν να ασκήσουν το επάγγελμα της ιατρικής στο εξωτερικό, καθώς διασφαλίζει τη διασυνοριακή εγκυρότητα του πτυχίου τους.

Ανεξάρτητος Οργανισμός Διαπίστευσης και Αξιολόγησης (IAAR): Η διαπίστευση από την IAAR είναι μια αναγνώριση των προτύπων ποιότητας που διατηρεί το Διεθνές Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Το IAAR είναι ένας αναγνωρισμένος διεθνής οργανισμός διαπίστευσης που αξιολογεί εκπαιδευτικά ιδρύματα και προγράμματα με βάση διάφορες μετρήσεις, όπως πρόγραμμα σπουδών, προσόντα καθηγητών, υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών και υποδομές. Η διαπίστευση της IAAR διασφαλίζει ότι το Διεθνές Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές στην εκπαίδευση, παρέχοντας στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία και προετοιμάζοντάς τους για επιτυχία στους τομείς που έχουν επιλέξει. Η συνεχής αξιολόγηση και παρακολούθηση που διεξάγει η IAAR συμβάλλει περαιτέρω στη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών του πανεπιστημίου.

Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών: Με την αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης, το Διεθνές Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο διαβεβαιώνει τους φοιτητές, τους γονείς και τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι το Πανεπιστήμιο πληροί τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά και διοικητικά πρότυπα που ορίζονται από την κυβέρνηση. Η αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών ενισχύει τη φήμη και την ποιότητα της εκπαίδευσης στο Διεθνές Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και διευκολύνει τις διεθνείς συνεργασίες, συνεργασίες και προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών του Πανεπιστημίου παγκοσμίως.

Εθνική Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (NAQA): Η εγγραφή στο μητρώο του NAQA ενισχύει τη δέσμευση του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου να τηρεί τα πρότυπα ποιότητας που ορίζονται από τις εθνικές αρχές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διαβεβαιώνει τους φοιτητές, τους γονείς και τους κυβερνητικούς φορείς ότι το Διεθνές Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο συμμορφώνεται με τους καθιερωμένους κανονισμούς και οδηγίες για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αναγνώριση του NAQA είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τους φοιτητές που αναζητούν ευκαιρίες στην Ευρώπη του Πάσχα, καθώς μπορούν να είναι σίγουροι για τη συμμόρφωση του πανεπιστημίου στις εθνικές απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας.

Anabin: Η αναγνώριση Anabin έχει σημαντική αξία για τους διεθνείς φοιτητές καθώς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές τους για περαιτέρω σπουδές ή επαγγελματικές ευκαιρίες στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η συμπερίληψη του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στη βάση δεδομένων Anabin σηματοδοτεί την αναγνώριση και την αξιοπιστία των πτυχίων και των πιστοποιήσεων του στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το Anabin παρέχει στους μαθητές την εμπιστοσύνη και τη διαβεβαίωση ότι τα εκπαιδευτικά τους προσόντα από το IEU θα γίνουν σεβαστά και θα εκτιμηθούν από τα γερμανικά και ευρωπαϊκά ιδρύματα.

Τα τελευταία χρόνια, στο καταξιωμένο εργατικό δυναμικό του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου έχουν δοθεί αξιοσημείωτες ευκαιρίες να υπηρετήσουν ως ειδικοί και εκπαιδευτικοί σε διάσημα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Οι αφοσιωμένοι επαγγελματίες μας έχουν συνεισφέρει σημαντικά στους τομείς της ιατρικής επιστήμης και έχουν αναγνωριστεί ευρέως για τα επιτεύγματά τους. Είμαστε πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι τα μέλη ΔΕΠ του IEU έχουν αναγνωριστεί για την πολύτιμη συνεισφορά τους και έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση. Τα μέλη ΔΕΠ του IEU είχαν το προνόμιο να εργάζονται ως επιστήμονες και δάσκαλοι σε αξιόλογα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Υεμένη, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διεθνείς ευκαιρίες επέτρεψαν στους εκπαιδευτικούς του IEU να συμμετάσχουν σε συνεργατικά ερευνητικά έργα, να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους και να εμπλουτίσουν την ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω της πολύτιμης συνεισφοράς τους.

Διεθνείς Συνεργασίες: Το Διεθνές Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με την Ιατρική Ακαδημία της Πολωνίας, το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, το Πανεπιστήμιο Βίρντεν και τις Κλινικές Επείγουσας Ιατρικής στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Αυστρία και το Ισραήλ. Το πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει δεσμούς με το Ιατρικό Κέντρο του Κάρντιφ (Αγγλία), το Ιατρικό Κέντρο στο Sent-Etien (Γαλλία), το Ιατρικό Κέντρο της Νέας Υόρκης, την Ουκρανική Ιατρική Εταιρεία στον Καναδά και την Ουκρανική Ιατρική Εταιρεία στην Αυστρία. Οι διεθνείς συνεργασίες παρέχουν πολύτιμες ευκαιρίες για ακαδημαϊκή ανταλλαγή, έρευνα και ανταλλαγή γνώσεων σε διάφορους τομείς σπουδών, ιδιαίτερα στις ιατρικές επιστήμες. Οι συνεργασίες συμβάλλουν σημαντικά στην παγκόσμια φήμη και εμβέλεια του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, ενισχύοντας ένα περιβάλλον ανάπτυξης και καινοτομίας για τους φοιτητές και τους ερευνητές του.

Διεθνείς Φοιτητές: Το Διεθνές Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είναι υπερήφανο για την παγκόσμια εμβέλειά του και την ποικιλομορφία του φοιτητικού του σώματος. Φοιτητές από διάφορες χώρες, όπως Δανία, Σουηδία, Μαλαισία, Μαυρίκιος, Ινδία, Πακιστάν, Μαλδίβες, Κένυα, Αγκόλα, Νιγηρία, Καμερούν, Καναδάς, Αίγυπτος, ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Λίβανος, Νέα Ζηλανδία , Ιράν, Ιράκ, Σρι Λάνκα, Γκάνα, Νεπάλ, Παλαιστίνη, Τυνησία, Ουγκάντα, Βενεζουέλα, Περού, Υεμένη, Τανζανία, Μαρόκο, Λεσόθο, ΗΑΕ, Μπαγκλαντές, Νότια Αφρική, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισραήλ, Κίνα, Νορβηγία, Κουβέιτ, Ζιμπάμπουε, Ιορδανία , Βιετνάμ και Σιέρα Λεόνε, επιλέξανε να σπουδάσουνε στο IEU. Η διεθνής αναγνώριση και εμπιστοσύνη που απονεμήθηκε στο IEU αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας να παρέχουμε εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης και να ενθαρρύνουμε ένα πολιτιστικά περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Φοιτητές από όλο τον κόσμο επιλέγουν να σπουδάσουν στο IEU λόγω της φήμης μας για ακαδημαϊκή αριστεία και των ευκαιριών που προσφέρουμε σε διάφορους τομείς σπουδών.